ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

Doctor of Philosophy (Physics)

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาโท คว้ารางวัล poster vote จากผู้นำเสนอ 152 เรื่อง ในงานประชุมวิชาการสยามฟิสิกส์ประจำปี 2557 (Siam Physics Congress : SPC2014)

 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาโท คว้ารางวัล poster vote  จากผู้นำเสนอ 152 เรื่อง ในงานประชุมวิชาการสยามฟิสิกส์ประจำปี 2557 (Siam Physics Congress : SPC2014) วันที่ : 12 มิ.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 492

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000