ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

Doctor of Philosophy (Physics)

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ 05-06-58 ]
นายอาธณณ์ วรอัด นักศึกาษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้สอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ผลการสอบ : คณะกรรมการให้ผ่านดีเยี่ยม
: 138
: 125
: 95
: 101
: 90
: 87
: 98
: 80

ไปที่หน้า : [1] 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000