ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

Doctor of Philosophy (Physics)

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ 05-06-58 ]
นายอาธณณ์ วรอัด นักศึกาษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้สอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ผลการสอบ : คณะกรรมการให้ผ่านดีเยี่ยม
: 151
: 133
: 105
: 113
: 99
: 94
: 105
: 88

ไปที่หน้า : [1] 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000