ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

Doctor of Philosophy (Physics)

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ 05-06-58 ]
นายอาธณณ์ วรอัด นักศึกาษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้สอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ผลการสอบ : คณะกรรมการให้ผ่านดีเยี่ยม
: 226
: 205
: 178
: 193
: 164
: 175
: 172
: 156

ไปที่หน้า : [1] 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000