ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

Doctor of Philosophy (Physics)

โครงสร้างหลักสูตร

 หลักสูตร แบบ 2.1
           จำนวนหน่วยกิต รวมและระยะเวลาการศึกษารวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค แต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
 
           โครงสร้างหลักสูตร
                    โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
 
 
ลำดับที่ รายการ เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรใหม่ 2554
 
แบบ 2.1 แบบ 2.1
 
1 รายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า
12 12
  1.1 หมวดวิชาบังคับ - 9
  1.2 หมวดวิชาเลือก - 3
 
2 ดุษฎีนิพนธ์ 36 36
 
3 วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) -  
  3.1 ปรับพื้นฐานสำหรับปริญญาเอก - 1
  3.2 สัมมนาเทคโนโลยีปัจจุบัน - 1
  3.3 สัมมนาวิจัย - 1
  3.4 การสอบวัดคุณวมบัติ / /
  3.5 การประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ / /
 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 48
 
 
ก. หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
 
74015602 ระเบียบวิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
  MATHEMATICAL METHODOLOGY FOR PHYSICSISTS II  
74015102 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3(3-0-6)
  QUANTUM MECHANICS II  
74015202 พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ 2 3(3-0-6)
  CLASSICAL ELECTRODYNAMICS II  
      หมายเหตุ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้เรียนวิชา กลศาสตร์ควอนตัม 1 พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ 1 และระเบียบวิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 1 ต้องบังคับรายวิชาเหล่านี้เพิ่มเติม
 
 
ข. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจจากรายวิชาต่างๆ เหล่านี้ หรือจากรายวิชาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สาขาวิชาฟิสิกส์จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
 
ข1. ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี  
74015001 กลศาสตร์แบบฉบับ 3(3-0-6)
  CLASSICAL MECHANICS  
74015101 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6)
  QUANTUM MECHANICS I  
74017101 กลศาสตร์ควอนตัมประยุกต์ 3(3-0-6)
  APPLIED QUANTUM MECHANICS  
74015201 พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ 1 3(3-0-6)
  CLASSICAL ELECTRODYNAMICS I  
74015301 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6)
  STATISTICAL MECHANICS I  
74015401 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6)
  ADVANCED NUCLEAR PHYSICS  
74015501 ฟิสิกส์สถานะของแข็งขั้นสูง 3(3-0-6)
  ADVANCED SOLID STATE PHYSICS  
74015601 ระเบียบวิธีการทางคณิตศาสตร์สําหรับนักฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
  MATHEMATICAL METHODOLOGY FOR PHYSICSISTS I  
74015701 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 1 3(3-0-6)
  ASTROPHYSICS I  
74015702 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 2 3(3-0-6)
  ASTROPHYSICS II  
74015901 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์เชิงทฤษฎี 3(3-0-6)
  SPECIAL TOPICS IN THEORETICAL PHYSICS  
 
ข2. ฟิสิกส์เชิงทดลอง  
74015502 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ 3(2-2-5)
  PHYSICS OF SEMICONDUCTORS  
74015503 ฟิสิกส์ตัวนำยวดยิ่ง 3(2-2-5)
  PHYSICS OF SUPERCONDUCTOR  
74015504 เทคนิคการวิเคราะห์วัสดุในฟิสิกส์ 3(2-2-5)
  ANALYTICAL MATERIAL TECHNIQUES IN PHYSICS  
74015505 ฟิสิกส์พลาสมาขั้นสูง 3(2-2-5)
  ADVANCED PLASMA PHYSICS  
74015506 ฟิสิกส์ฟิล์มบาง 3(2-2-5)
  PHYSICS OF THIN FILM  
74015703 รังสีอาทิตย์ 3(2-2-5)
  SOLAR RADIATION  
74015902 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์เชิงการทดลอง 3(2-2-5)
 

SPECIAL TOPICS IN EXPERIMENTAL PHYSICS

 
 
ข3. ฟิสิกส์เชิงคำนวณ  
74015603 ฟิสิกส์เชิงคำนวณ 3(2-2-5)
  COMPUTATIONAL PHYSICS
วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1628

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000