ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

Doctor of Philosophy (Physics)

ระบบการศึกษา

         1.1 ระบบ
                 เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค
                 ภาคปกติ (การจัดการศึกษาเต็มเวลา) ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
                 ภาคพิเศษ (การจัดการศึกษาบางเวลา) ใช้ระยะการศึกษาไม่ก่อน 7 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
          1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
                 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
          1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
                 ไม่มี


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1217

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000