ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

Doctor of Philosophy (Physics)

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่
          2. เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตสร้างผลงานวิจัย นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และมีจรรยาบรรณของนักวิจัย
          3. เพื่อให้ดุษฎับัณฑิตมีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานคนเดียว และเป็นกลุ่มได้ มีคุณธรรมแะจริยธรรม มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1125

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000