ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

Doctor of Philosophy (Physics)

ปรัชญา

     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ วิจัยสร้าง องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ระดับนานาชาติ ดุษฎีบัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม มีทักษะถ่ายทอด องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1004

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000