ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

Doctor of Philosophy (Physics)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Physics)
ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด. (ฟิสิกส์)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Physics)


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1324

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000