ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

Doctor of Philosophy (Physics)

ติดต่อเรา

สาขาวิชาฟิสิกส์
  • ที่ตั้ง
    อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000